Huiselijk Reglement

 

Algemeen

- Laat geen waardevolle spullen achter in de wachtruimte.

- Drugs, roken en alcoholische dranken zijn niet toegestaan.

- Oefentherapie Los kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vermissing, diefstal of verlies van uw persoonlijke eigendommen.

- U dient op de hoogte te zijn van onze huisregels deze te respecteren en na te leven.

 

Oefentherapie

- Indien u verhinderd bent dient u zich ten minste 24 uur van te voren af te melden, wij zullen de behandeling dan niet in rekening brengen.

- Bij de behandelingen dient u een handdoek mee te nemen.

- Als u voor uw eerste behandeling komt dan dient u uw legitimatiebewijs en uw verzekeringspasje mee te nemen.

- Bij binnenkomst in het Gezondheidscentrum De Reef dient u plaats te nemen in de wachtkamer van Oefentherapie Los. Onze oefentherapeuten komen u ophalen voor uw behandeling. 

Klachtenloket

Als u een klacht heeft over de geleverde zorg door uw zorgverlener kunt u terecht bij het Klachtenloket Paramedici. Onze praktijk is aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling Paramedici.

 

Hieronder vindt u de stappen 

 

Stap 1) Voer allereerst een gesprek met uw zorgverlener. Het is goed mogelijk dat hij of zij niet beseft dat u ontevreden bent en waarover. Vaak leidt zo’n gesprek al tot een oplossing. 

 

Stap 2) Het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt. Of er is een goede reden om geen gesprek aan te willen gaan. Dan kunt u gebruikmaken van de klachtenprocedure.

De klachten- en geschillenregeling

Paramedici biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris. 

Voor nadere informatie over het meldformulier of de procedure kunt u ook de website van het klachtenloket paramedici bezoeken.  Het loket is ook telefonisch en per e-mail bereikbaar. 

 

E: info@klachtenloketparamedici.nl

T: 030 310 09 29 (bereikbaar van ma t/m vr van 9:00u tot 12:30u)

Betalingsvoorwaarden

Op de betaling van de facturen voor behandelingen gegeven door een oefentherapeut of zijn waarnemer zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 

1.      De cliënt is betaling van het factuurbedrag verschuldigd voor iedere behandeling oefentherapie.

2.      Wanneer de cliënt niet verschijnt op de afgesproken tijd of een afspraak afzegt minder dan 24 uur voor de afgesproken tijd, heeft de oefentherapeut het recht een no show bedrag bij de cliënt in rekening te brengen. Dit no-show bedrag bedraagt 75% van het behandeltarief. Dit bedrag dient door de cliënt zelf betaald te worden. De zorgverzekeraar vergoedt dit niet.

Afzegging van een afspraak op maandag dient de vrijdag daarvoor, uiterlijk om 17:00u te zijn geschied.

3.      Betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden aan de oefentherapeut bij wie de cliënt onder behandeling is/was, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

4.      Ingeval de cliënt in verzuim is met de volledige betaling van de door de oefentherapeut gefactureerde bedragen is de cliënt aan de oefentherapeut de eventuele buitengerechtelijk kosten verschuldigd, (zoals hieronder vermeld)

5.      Voor zover de schuldenaar consument is en dus niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maakt de oefentherapeut aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake van de buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog wordt voldaan na aanmaning binnen 14 dagen, gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door oefentherapeut.

6.      Indien de patiënt/cliënt aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaren maakt, moet de patiënt/cliënt dit uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de factuur doen, zulks door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan de declarant, bij gebreke waarvan de declaratie tussen partijen vaststaand en juist wordt aangemerkt. Het aantekenen van bezwaar verlengt de onder punt 5 genoemde termijn niet.

7.      Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn terzake van de juistheid van hetgeen de cliënt aan de oefentherapeut verschuldigd is, de administratieve gegevens van de oefentherapie van beslissende aard.

8.      Op alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen cliënt en oefentherapeut, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing en zij worden beslecht door de competente rechter.

Algemene verordening gegevensbescherming

 Oefentherapie Los wil uw privacy waarborgen. De waarborging van uw privacy is gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze oefentherapeuten leggen voor uw behandeling een dossier vast. In dit dossier wordt gebruikt gemaakt van uw persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens hebben wij nodig voor de optimale behandeling van uw klacht. Onderstaand vindt u een overzicht van de verschillende soorten persoonsgegevens die wij verwerken.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

-      Voor- en achternaam

-      Geslacht

-      Geboortedatum

-      Adresgegevens

-      Telefoonnummer

-      E-mailadres

-      Adres

-      Overige persoonsgegevens die door u actief zijn verstrekt

 

Gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken:

-      BSN-nummer

-      Gezondheidsgegevens

-      Gegevens van uw identiteitsbewijs

-      Gegevens van cliënten jonger dan 16 jaar

 

Doel verwerking persoonsgegevens:

-      Gezondheidsgegevens worden gebruikt voor de optimale behandeling van uw klacht.

-      Uw telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor het maken van afspraken.

-      Uw NAW en BSN gegevens worden gebruikt voor de opmaak van de factuur c.q. indiening van de factuur bij uw zorgverzekeraar. Deze gegevens hebben wij nodig voor onze wettelijke verplichting richting de zorgverzekeraar.

 

Rechten van de patiënt

Volgens de AVG heeft u verschillende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

1.   Recht om in te zien;

2.   Recht om te wijzigen;

3.   Recht om vergeten te worden;

4.   Recht om gegevens over te dragen;

5.   Recht op informatie;

6.   Recht om een klacht in te dienen;

7.   Recht om bezwaar in te dienen.

 

Als u gebruik wil maken van deze rechten dan kunt u telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen. Uiteraard hebben wij ter controle een kopie van uw legitimatiebewijs nodig. Wij zullen uiterst binnen 4 weken reageren op uw verzoek.

 

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij nemen passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

Onze computersystemen zijn beveiligd door middel van wachtwoorden. Het elektronische patiënten dossier is tevens vergrendeld met een wachtwoord.

 

Vragen?

Indien u vragen heeft over uw privacy dan kunt u contact met ons opnemen.